تپش قلب زمین را حس میکنی ؟

آنچه بر پیشانی تاریخ تشیع، چروک هایی این چنین عمیق آفریده ، درد است !

دردهایی که گفتنی نیست، بیان کردنی نیست ،تصویر و تصور کردنی نیست .

- زمانی ، جراحت دل فاطمه (سلام الله علیها ) ، وقتی پدرش را پریشان حال و آشفته موی بر در گاه خانه می یافت یا آزرده پای و آلوده لباس در آغوش می فشرد، یا مجروح و زخم خورده، تیمارش میکرد ؛

- زمانی ، اندوه جگر سوز علی (سلام الله علیه ) در مواجهه با فاطمه ی میان در ودیوار و گاه شستن صورت نیلی و بازوی کبود فاطمه ؛

- زمانی ، سکوت اندوهبار حسین ، جان عالمی بفدایش ، در برابر جگر پاره پاره امامِ برادر حسن (سلام الله علیه ) ؛

- زمانی ، حسرت عمیق عباس ( سلام الله علیه ) در جراحت مشک آب ؛

- زمانی ، درد وصف نا شدنی سجاد (سلام الله علیه ) در شهادت مظلومانه پدر ؛

- و زمانی ، زینب ... ؛

- از آن پس ، همچنان انبوه درد بر درد و تراکم جراحت بر جراحت و زخم بر زخم و اتصال مدام جوی خون.

- و اکنون ، شیعیان بحرین ...

انگار که تاریخ را در سرزمین شیعه با خون رقم می زنند ، با مظلومیت خون .

آری تا درخت انتظار کهنه نشود ، میوه فرج نمی روید و اکنون عطش ظهور ، لب های همه  مظلومین جهان را کویری کرده است .

بوی ظهور در شامه جهان پیچیده است . صدای گام های کسی که آمدنی است در گوش گیتی طنین افکنده است...

اما...

اما این لحظه های آخر انتظار ، همیشه سخت می گذرد.

این ثانیه های مشرف به ظهور چه کند تر عبور می کند.

و ... سخت و شیرین یعنی همین. یعنی در آستانه در ایستادن معشوق...


/ 2 نظر / 12 بازدید
صراط

سلام. خدا قلمتان را برای اسلام حفظ کند! یاعلی ...