به پا خیز رزمنده!

گاهی چنان از زندگی سرشاری

که مرگ از مقابلت می گریزد.

آن قدر قامت میکشی

که فاصله خاک تا افلاک را پر میکنی...

 

 

 

 

آن قدر با یقین می روی

که شک از فرهنگنامه ذهنت پاک میشود

و ...تو به مقام یقین میرسی ؛

یک رزمنده ی موقن!

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید